WHO'S FOLLOWING THIS BLOG?

AMAN PALESTINE

AMAN PALESTINE

NOTHING LASTS!

NOTHING LASTS!

Wednesday, 23 November 2011

MBMMBI menggantikan PPSMI

Rujukan:Web Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Dasar MBMMBI(Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris) ialah dasar Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan dan sekolah menengah serta memastikan murid boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan fasih dan betul.

Dasar PPSMI menetapkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran (p&p) sains dan matematik di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah menengah.

Dasar MBMMBI menetapkan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina dan bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan Tamil.

Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah melalui pendekatan mengembalikan peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik, meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris melalui pelaksanaan tambahan waktu p&p, transformasi kurikulum, peningkatan kapasiti guru dan sumber manusia, penyediaan bahan dan peralatan serta mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam p&p.

Kajian yang dijalankan oleh pelbagai pihak mendapati PPSMI tidak dapat dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Hasil kajian juga mendapati murid sukar memahami mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Murid mengambil masa yang lama untuk memahami konsep matematik dan sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris. Hal ini memaksa guru-guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua mata pelajaran tersebut. Masalah seperti ini bukan sahaja dialami oleh sekolah-sekolah di luar bandar, tetapi juga di bandar. Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid di negara kita tidak akan dapat menguasai ilmu matematik dan sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan. Kajian KPM juga menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah telah melaksanakan p&p sains dan matematik dalam bahasa Malaysia.

Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat (soft landing) mulai tahun 2010. Dalam proses peralihan ini, p&p sains dan matematik boleh menggunakan bahasa Inggeris dan/atau bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan cina, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan. Soft landing membolehkan murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah mengikuti p&p sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum tahun 2010 meneruskan penggunaan BI sehingga tamat Tingkatan Lima berdasarkan kesediaan guru dan murid di sekolah. Dengan pendekatan soft landing ini, p&p matematik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. Manakala di sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua mata pelajaran ini adalah pada tahun 2021.

KPM telah merancang dan melaksanakan pelbagai program di bawah dasar MBMMBI untuk melatih guru Bahasa Inggeris dalam perkhidmatan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan juga melengkapkan guru dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. ELTC telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program serta kursus berikut:

a. Training of Trainers for English Language Lecturers in Institutes of Teacher Education (ELITE-ToT) untuk Pensyarah IPG
b. Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris
c. Reinforcing English Language Teaching for Non-Option English Language Teachers (RELTNOTe) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang tidak mengikuti C-PELT
d. Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH) untuk meningkatkan kemahiran bertutur dan berkomunikasi dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 di sekolah-sekolah Band 3 – 5

BPG juga mengendalikan program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi mata pelajaran BM dan BI:

Latihan untuk bahasa Malaysia:
i. Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI)
ii. KDP 4 Minggu
iii. Kursus Kolaboratif Dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka

Latihan untuk bahasa Inggeris:
i. Kursus Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen bahasa Inggeris
ii. Kursus Peningkatan Pedagogi Guru Opsyen bahasa Inggeris
iii. Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris

Institut Pendidikan Guru
a. IPG akan memantau prestasi / penglibatan guru-guru baru ini selama 6 bulan selepas tamat pengajian dan di tempatkan disekolah.
b. “Teacher Study “ untuk guru-guru bagi memastikan prestasi mereka di sekolah.
c. Lengkapkan guru pra perkhidmatan dengan kemahiran pedagogi yang sesuai dengan pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran murid.
d. Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) – ada komponen Amalan Professional, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan Praktikum.

Bagi PBS, pelajar akan mengikuti setiap semester pengajian.
Praktikum – 3 kali praktikum :
a. Semester 5 – 4 minggu
b. Semester 6 – 8 minggu
c. Semester 7 – 12 minggu
Semester 8 – pelajar akan menjalani internship di mana kajian permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini dapat membantu pelajar ini di sekolah sebagai guru permulaan.

Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) telah dibangunkan sebagai satu inisiatif ELTC untuk membantu guru-guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan professional mereka serta memberi petunjuk untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan. Selain itu, ianya juga boleh dijadikan panduan dalam merancang, mereka bentuk dan mengurus program pembangunan profesionalisme untuk guru-guru bahasa Inggeris.

Di samping itu, instrumen PSELT yang berunsur self-evaluative juga telah dibina dan akan dapat diakses secara atas talian oleh guru bahasa Inggeris untuk mengenalpasti keperluan latihan profesional serta memohon untuk mengikuti kursus yang diperlukan untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan.

ELTC melaksanakan Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysia. Kursus ini merupakan kursus tambah opsyen.
BPG melaksanakan 2 jenis program bagi tujuan tersebut:

i. Program Intervensi Tambah Opsyen guru-guru Sains dan Matematik sekolah menengah yang telah berkhidmat antara 1 – 5 tahun
ii. Program Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris guru-guru bahasa Inggeris yang telah bersara dari seluruh negara

Pada tahun 2008 KPM telah bersetuju untuk mengambil penutur jati bahasa Inggeris sebagai pakar atau mentor kepada guru dan pensyarah Bahasa Inggeris di sekolah rendah dan institusi pendidikan guru di negara ini. Keputusan dibuat untuk melaksanakan Program Penutur Jati Bahasa Inggeris mulai 2011 hingga 2013.

Petunjuk Prestasi Utama Program Penutur Jati adalah untuk meningkatkan kapasiti guru bahasa Inggeris di 1800 buah sekolah rendah dan pensyarah di lima Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah dikenal pasti sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris (PKBI, iaitu:
a. IPG Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak
b. IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah
c. IPG Kampus Dato’ Razali Iamail, Kuala Terengganu, Terengganu
d. IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur, dan
e. English Language Teaching Centre, Kuala Lumpur

Peranan Training Fellows (TF) yang ditempatkan di setiap PKBI adalah untuk menjadi mentor dan coach kepada pensyarah Bahasa Inggeris dengan tujuan membantu dalam pembangunan profesionalisme pensyarah tersebut. Selain itu, TF juga bekerjasama dengan pensyarah dalam membangunkan program latihan. Tugas yang dilaksanakan oleh TF adalah sejajar dan selaras dengan keperluan dan kehendak institusi.

Mentor yang terlibat di sekolah rendah adalah untuk membantu guru bahasa Inggeris dalam aspek seperti berikut:
a. Perancangan dan pelaksanaan program peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris;
b. Pengendalian program/kursus/ bengkel/ latihan dalam kluster dan zon
c. Kerjasama dengan pakar dari luar negara yang lain dalam kluster dan zon
d. Perkhidmatan pakar dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum
e. Bantuan dalam aktiviti sokongan pengajaran dan pembelajaran
f. Pelaksanaan aktiviti penyelidikan yang sesuai
g. Kerjasama dengan pihak KPM dalam pengendalian penilaian program
h. Pembentukan pasukan jurulatih yang berpotensi di dalam kalangan guru sekolah.

English Language Teaching Centre (ELTC) telah menyediakan bahan bagi meningkatkan profesionalisme serta memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru:

a. Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT)
- Untuk pembangunan profesionalisme guru bahasa Inggeris, ELTC telah menerbitkan buku Pedagogy Standards for English Language Teaching yang membolehkan guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan profesional mereka.

b. Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH)
- Buku Panduan Guru OPS-English yang membolehkan guru melaksanakan P & P untuk pelajar Tingkatan 1 tahun 2012 dalam kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih berkesan.
- CD Audio-Video (Teacher’s CD) yang membolehkan guru melaksanakan pengajaran kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih efektif.
- OPS-ENGLISH Student’s Handbook untuk pelajar.

Bahagian Teknologi Pendidikan telah menyediakan dan membekalkan bahan digital pengajaran dan pembelajaran ke semua sekolah. Bahan tersebut merupakan bahan perisian kursus pendidikan khusus bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Bahan digital ini berbentuk CD Stand-alone yang dapat dijalankan di semua komputer. Bahan diterapkan dengan unsur didik hibur di samping menitikberatkan kemahiran berbahasa.

Makmal bahasa merupakan salah satu inisiatif ICT yang menjadi agenda utama dalam pelaksanaan dasar MBMMBI. Infrastruktur makmal bahasa akan dilengkapi dengan alat pandang dengar, perisian kawalan murid dan perisian interaktif Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang lebih menitikberatkan dalam penguasaan berbahasa.

Pentaksiran di sekolah akan dilaksanakan dalam dua bentuk iaitu;
- Pentaksiran Formatif iaitu pentaksiran pada peringkat pembentukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran (pentaksiran pembelajaran atau assessment for learning)
- Pentaksiran Sumatif iaitu pentaksiran pada peringkat merumuskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana murid telah belajar dan menguasai apa yang dipelajari (pentaksiran tentang pembelajaran atau assessment of learning)

Pentaksiran formatif memberi tumpuan bukan semata-mata kepada membuat ujian, memeriksa, merekod skor murid dan membuat analisis kepada skor malahan yang lebih penting ialah melihat perkembangan pembelajaran murid dan aktiviti memberi maklumbalas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan terutama murid sendiri. Oleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya, guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh mana-mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir.

Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan guru membuat pertimbangan tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran menggunakan pelbagai maklumat (kuantitatif dan kualitatif) yang diperoleh melalui pelbagai aktiviti pentaksiran. Maklumat tersebut perlu dinilai dan dilaporkan oleh guru untuk digunakan pula oleh guru lain yang akan meneruskan pengajaran murid di semester atau tahun berikutnya. Sekali lagi guru tidak perlu membandingkan murid dengan murid yang lain sama ada secara kuantitatif atau kualitatif.
Selaras dengan soft-landing MBMMBI, soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM akan dibuat dalam dwibahasa sehingga tahun 2020. Selepas daripada tahun 2020 semua soalan bagi kedua mata pelajaran tersebut akan dibuat dalam Bahasa Malaysia. Ini adalah selaras dengan hasrat MBMMBI.

Di bawah Dasar MBMMBI, KPM sedang melaksanakan pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Antara inisiatif tersebut ialah penambahan masa p&p bahasa Inggeris, penambahbaikan kurikulum bahasa Inggeris di bawah pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), penyediaan guru, pengambilan penutur jati bagi meningkatkan kapasiti pensyarah dan guru Bahasa Inggeris, penyediaan bahan sokongan yang berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan p&p di bilik darjah. Oleh itu, pelaksanaan Dasar MBMMBI diharapkan dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid bagi membantu mereka meneruskan pengajian di peringkat prauniverisiti mahupun universiti.Kata saya:Nampaknya sama ada PPSMI atau MBMMBI latihan intensif untuk para pendidik lebih ditumpukan kepada Bahasa Inggeris.Pihak bertanggungjawab patut juga merangka latihan intensif untuk Bahasa Malaysia memandangkan sukar untuk memastikan penguasaan Bahasa Malaysia di sekolah jenis kebangsaan.

Tuesday, 22 November 2011

Bertindak Biar Bijak

Tahniah kepada Harimau Muda kerana berjaya memenangi pingat emas untuk Sukan Sea di Indonesia.

Apa yang dapat saya lihat malam itu semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama,bangsa dan ideologi politik bersatu menyokong anak-anak muda kita.Melihat anak-anak Malaysia yang memenuhi Dataran Merdeka juga nampak menyejukkan mata berbanding melihat konsert menyambut Hari Merdeka(mohon maaf tapi itulah yang terdetik di hati saya).

Menerima cemuhan media dan penyokong Indonesia juga diharungi bersama.Agak sedih melihat Konfrontasi Malaysia diwujudkan semula oleh sebilangan besar rakyat jelata Indonesia.Di bawa menaiki kereta perisai barracuda bagaikan pergi berperang.

Yang sering digembar-gemburkan adalah kerana lagu 'Negaraku' diplagiat daripada lagu 'Terang Bulan'.Namun beberapa kajian menunjukkan lagu tersebut asalnya daripada lagu 'La Rosalie' daripada pencipta Perancis,Pierre-Jean de BĂ©ranger.Lagu tersebut popular di Pulau Seychelles dengan irama Hawaii,'Mamula Moon'.Apakah maling sedang menuduh maling?Jika pihak Perancis tidak menuntut lagu tersebut bermakna ada perjanjian lisan(barangkali) atau sememangnya kerana zaman dahulu tiada akta hakcipta maka sebegitu saja dijadikan lagu sama ada 'Negaraku' atau 'Terang Bulan'yang disadur daripada lagu 'La Rosalie'.Rujukan:http://en.wikipedia.org/wiki/Negaraku

Saya juga terkilan melihat komen balasan rakyat Malaysia yang ibaratnya ‘2 kali 5,5 kali 2’ dengan komen penyokong fanatik Indonesia.Marah itu adalah percikan api daripada syaitan.

Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w. “Berwasiatlah kepadaku,“Lalu Nabi s.a.w menjawab:“Janganlah engkau menjadi seorang yang pemarah.”Orang itu mengulangi permintaan beberapa kali, Nabi s.a.w menjawab:“Janganlah engkau menjadi seorang yang pemarah.”Riwayat al-Bukhari.

Marah untuk mempertahankan agama dan maruah sememangnya dituntut tapi seorang muslim tidak akan mengeluarkan perkataan yang kotor.Bertindak biar bijak.

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya :"Sesiapa yang menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, nescaya Allah menolak api neraka daripada mengenainya pada hari kiamat."Hadith riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Setiap kejadian ada hikmahnya.Saya percaya huluran bantuan tsunami yang diberi rakyat Malaysia kepada saudara kita di Acheh adalah ikhlas.Maka,tidak perlu kita mengungkit-ungkit apabila ada di antara mereka yang menghina kita kembali.

Semangat yang ditunjukkan skuad Harimau Muda kita juga mengajak kita untuk bersatu-padu mempertahankan agama,bangsa dan negara kita.Dalam kehidupan seharian,jadikan teladan untuk kita bekerja keras meningkatkan ekonomi negara.Pemimpin juga perlu melihat kejadian ini sebagai pembakar semangat untuk mentadbir negara dengan lebih ikhlas demi maruah dan harga diri.Bukan sekadar parti politik,populariti dan material.

Saya rasa tindak balas sedemikian lebih baik daripada mencaci mereka kembali.

Wednesday, 16 November 2011

Review Samsung Galaxy SL i9003

Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk anda yang ingin menginginkan Galaxy S tetapi harganya agak mahal.Saya pula memilih Samsung Galaxy SL i9003 ini kerana ingin mencuba telefon Android..walaupun jauh di sudut hati saya masih merindui Blackberry Bold 9700 yang saya anggap Blackberry terbaik jauh daripada Torch 9800.

Review saya kali ini sesuai lah untuk orang yang pertama kali mencuba telefon Android.Pertama,cari data plan yang sesuai tambahan jika anda menggunakan prepaid.Masalah?Masalahnya jika packet data enable maka kredit prepaid anda akan habis sekelip mata jadi ‘koshon-koshon’ sen.Itu pun saya perasan setelah adik saya yang baru membeli Sony Ericsson X10 Mini Pro terkejut jiwa setelah melihat kredit beliau ‘koshon-koshon’ sen dalam masa berapa saat.Jalan terbaik cari data yang sesuai atau disable data packet dan cuma enable masa nak on9.

Data packet boleh didapati di bahagian setting->wireless and network->mobile networks->kemudian disable use packet data dengan buang tanda ‘tick’.Tapi kalau anda guna data plan yang baik gunalah data packet anda supaya semua notifications email dan social network on the spot.Sila pantau2 data plan yang terbaik..yang pasti Maxis akan mengenakan caj berlebihan jika terlebih usage.Digi akan memperlahankan data anda jika terlebih usage.Celcom boleh purchasa data volume kalau terlebih usage(dan data akan perlahan jika lebih usage juga).Pertimbangkan juga dengan voice n sms rates anda..macam saya membebel dalam post yang sebelum ini ada pro dan kontra untuk setiap telco.

Okay..berbalik pada Samsung Galaxy SL.Kelebihan:Hotspot(Jadi boleh guna henfon anda macam WiFi),besar,sound clear,Android 2.2 Froyo(Buleh di ‘upgrade’ pada Gingerbread),macam biasa software sangat menarik boleh didapati di Market..ada Angry Birds,Qibla Compass,Waktu Solat..lebih kurang macam Iphone.Tapi tak adalah Instagrams.Samsung Galaxy SL yang saya beli ada internal memory 4GB..(saya tambah lagi external 8GB).Kalau tak salah saya ada yang 16GB..kalau salah,maaflah ye..

RAM 478MB dan 512MB ROM..boleh tahan laju.Wi-Fi ada dan juga boleh buat 3G call(selain boleh guna sebagai cam untuk YM atau Skype).Kamera cantik 5 MP..tapi…tapi..
Kelemahan tak ada flash,agak berat dalam 131 gram(bagi lady user gitu..)..bukan skrin AMOLED macam Galaxy S tapi Super Clear(tu pun tak lah kelemahan sangat bagi saya).
Battery li-on 1650mAh..lebih bertenaga daripada battery Iphone 4s(1420mAh)..tapi kalau memang kuat guna internet,2000mAh kalau wujud nanti pun akan cepat haus juga.PERINGATAN:Bawa charger kalau kategori on9 24hours hehe..atau guna app JuiceDefender yang mengawal penggunaan bateri anda secara percuma.Kelemahan,kadang2 notifications lambat la pulak.

Masa saya beli bulan September yang lepas harga dalam RM1230 original set di Manjung,Perak.Dalam bulan ini(November 2011) dalam RM1100-1130..huhu.Apapun kalau anda berminat telefon fungsi yanglebih kurang sama(malahan ada flash lagi) dan harga mid range sila cuba Samsung Galaxy W yang berharga lebih kurang RM880++.(ralat juga tidak menunggu W ini).Bezanya saiz yang cute dan battery cuma berkuasa 1500mAh.Tapi CPU 1.4GHz berbanding SL 1GHz..

Keseluruhan saya bagi 8/10..not too good but not too bad..:)

Bahagian hadapan

Bahagian belakang dengan hard case..speaker di belakang.

Gambar indoor(tak ada flash LED handphone ini)

Gambar outdoor

Sunday, 13 November 2011

Mari Membebel Malaysia

Wak hasil balik asal..pening sungguh memilih data internet yang memuaskan hati.Saya mulanya merupakan pengguna Maxis.Sejak mula menggunakan telefon bimbit pada tahun 2001 memang Maxis pilihan..papa saya(hehe).Papa yang menghadiahkan telefon bimbit Nokia 3310 dan kad sim Maxis sebagai hadiah kerana melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan.Mak bapak mana tak suka anak jadi cikgu kan?Kecuali selepas AF,banyak yang nak anak-anak jadi penyanyi :p..

Tapi tu bukan ceritanya,ceritanya begini..semasa menggunakan Blackberry saya masih menggunakan Maxis.Lebih usage pun bil saya dalam RM120(BIS RM40-limited).Bagaimanapun setelah bertukar kepada Samsung Galaxy SL saya terpaksa menukar talian kerana aliran bil akan terus berjalan kecuali data packet disable.Kalau data disable macam mana saya nak terima emel dan notification social network kan?Saya pun bertukar kepada Digi Smart Plan dengan komitmen RM68.Rupa-rupanya Digi pula tidak boleh video call 3G dengan pengguna Maxis.Sedangkan itu saja saluran saya untuk menatap wajah anak saudara saya(Piya)..-_-..nasib baiklah saya ada talian prepaid Maxis yang digunakan masa kecemasan dengan telefon cikai Sony Ericsson C902 huhu..

Saya nak gunakan Digi Smart Plan sebagai hotspot pun tak boleh sebab di Kangar tak ada signal 3G Digi.Huh…jadi masih teruskan dengan Celcom Broadband RM71.70(5GB..sekarang tak ada plan 5GB,ini masa saya punya kontrak dan masih diteruskan)..saya ingat nak tukar Digi Smart Plan RM48(1GB) sebab tak guna sangat Digi kecuali terima emel,FB dan tweet di tepon.

Bil Astro pula dari rm49+ meningkat kepada rm52+ dan bulan ni dah jadi rm59+…rasa ada juga nak guna basic saja..-_-..atau kita boikot je televisyen..hehe..

Sempena PRU ni..pihak mana yang menang tolong jenguk-jenguk isu ini ya?Rakyat bukan pro mana parti sangat pun kecuali yang mana boleh bantu ringan-ringan beban.(Eh politik la pulak hehe).

Ke kena jawap balik...ekau pakai ajo la Nokia 3310 balik..(tapi tapi..macam mana rakyat nak maju kalau tak ikut teknologi kan?kan?:D)

Tuesday, 1 November 2011

Polish Biar Nampak Macam Baru Beli


Baru-baru ini pergi ke Biosys Computer untuk beli Microsoft Office..salah saya lupa nak activate Office selepas format..akhirnya terkunci,edit disable.Terpaksa beli software.Semasa di sana rasa gigit jari tengok laptop terbaru walaupun tablet pc semakin digemari tapi saya suka aje laptop untuk buat kerja.Dalam membekukan aliran wang keluar sendiri(berjimat shermat amalan mulia :D),saya teringin juga nak tukar laptop.Tapi kebetulan masa tu mama berada di Perak jadi saya tak mahu dibebel.Mama memang tak suka kalau barang yang masih elok hendak ditukar.

Jadi saya memikirkan cara terbaik untuk menahan nafsu yang dibujuk makhluk bertanduk dua ni(shetan la..).Saya polish Dell sampai berkilau2 mengalahkan laptop baru.Macam tu juga Galaxy SL saya.Biar saya rasa baru beli….teruk betul….

AQSA SYARIF

AQSA SYARIF

TUAN TANAH

TUAN TANAH

MY BELOVED NIECES :D

MY BELOVED NIECES :D